Културни забележителности

Село Зверино се намира в големия живописен район на р. Искър, който прорязва изцяло Западна Стара Планина.

Наличието на остатъци от римски крепости свидетелства, че районът е бил населяван от древни времена от траки, а по-късно от славяни и прабългари. Не малкият брой на крепостите доказва и стратегическото значение на пътя през дефилето на р. Искър.

Селото има дълголетна история, чиито дири се губят някъде към 1400 г. То е просъществувало повече от 600 години ведно с нравите и обичаите си, някои от които се изпълняват и днес.

 

 

Зверинското училището е открито за първи път през пролетта на 1879 година по общоселска инициативa. Първото училище е настанено в двукатна къща. Тя е построена през турско време от населението за жилище на единствения турчин в селото - Махмуд бей, управител на турските имоти в Зверино. Сградата се състои от три стаи, балкон и зимник. В най-голямата стая се помещава отделението (през първата година няма разпределение на учениците по отделения), където учителя сам обучава 56 ученика. Най-малката стая служи за квартира на учителя. В Летописната книга и в Главната книга за 1919/20 година четем, че броят на учениците в Първоначалното училище се увеличава на 102.

През 1921 г., става задължително прогимназиалното образование, в с. Зверино на 1 септември се открива прогимназия, отначало само с 1 клас. Постепенно през следващите години разкриват и втори и трети клас в прогимназията. Точна информация за времето, през което се използват за обучение времмено приспособените временно приспособените стаи в къщата на Махмуд бей, няма. След като този сграда става негодна за целата (към 1921 г. тя е разрушена), учебните заниятия се провеждат в различни помещения Това са къщите на Иван Велчиков, на Скендер Метов, на Иван Кр. Клензов, а също и общинската сграда. Най - дълго време учебните заниятия се водят на първоначалното училище се водят в направената през през 1927/1928 г. обществена сграда, предназначена за жилище на селския свещеник.

60 години децата на Зверино учат в различни сгради. Населението непрекъснато расте и нуждата от нова учебна сграда. Дълго време се прави проучване и подготовка за направа на самостоятелна училищна сграда. За целта е определено мястото, върху което се намира днешното училище. През 1936/1937 година започва строежът на новата сграда (старото крило днес), определен като първи етап. През 1936/1937 година започва строежът на новата сграда (старото крило днес), определен като първи етап. През 1939 г.-1940 г. първоначолнато училище и прогимназията се настаняват в завършения (към 01 януари 1939 г.) обект, изграден с трудовата помощ на селяните. В сградата има 4 класни стаи и сутерен. На 26 май 1959 г. съветът взема рашение да се направи пристройка на училищната сграда. Стройтелството на постройката започва на 2 август 1964 г. - сградата предадена за експлоатация на 15 септември 1965 г. Пак по това време е направена и пристройка на училищната работилница.

През 195 г. в училището в село Зверино се открива 8 клас Подлежащи на обучение са 399 ученика. Нарастването на паралелките налага необходимостта от по-голяма училищна сграда. През есента на 1982 г. започва стройтелството на нова пристройка към съществуващото здание, която е два пъти по - голяма от него. До края на 1983 г. са построени физкултурния салон и актовата зала. Цялостната постройка е завършена през 1985 г. Учителския колектив и учениците се сдобиват с нова сграда - един истински храм на образованието. Училищната сграда е обогатена с още 12 кабинета, столова със съвременно оборудване, нова библиотека. През същата година училището е преобразувано в ЕСПУ. С поредната образователна реформа в училището е въведено УПК в XI и XII клас със специалности "Електроника" и "Тъкачество". Броят на паралелките се увеличава.

Важно събитие в историята на училището е отбелязването на 107 години от създаването му през 1986 г. Тогава училището е наградено с орден "Кирил и Методий" - първа степен. Днес в училището се обучават 379 деца от I до XII клас, в 18 паралелки, под ръководството на 31 учители, от които 6 са с квалификационна степен. Учениците от III, IV и V клас са включени в системата за ранно чуждоезиково обучение чрез изучаване на немски, английски и френски език. В училището за 2003/2004 г. учебната година е утвърден прием на учениците след VIII клас в профил "Технологичен" - Туризъм. Традиция на училището е учениците да разширяват знанията си в свободно избираема подготовка, учениците от началния курс обогатяват знанията си за нормите на християнската религия. Наред с традиционните форми на обучение в училището функционират танцов състав, ученически хор, групи за вокално пеене, кръжок "Драматизация", секции "Футбол", "баскетбол" и др.