Исторически забележителности

Село Зверино се намира в големия живописен район на р. Искър, който прорязва изцяло Западна Стара Планина.

Наличието на остатъци от римски крепости свидетелства, че районът е бил населяван от древни времена от траки, а по-късно от славяни и прабългари. Не малкият брой на крепостите доказва и стратегическото значение на пътя през дефилето на р. Искър.

Селото има дълголетна история, чиито дири се губят някъде към 1400 г. То е просъществувало повече от 600 години ведно с нравите и обичаите си, някои от които се изпълняват и днес.